fbpx

Έκδοση αδειών μικρής κλίμακας

Τι είναι οι άδειες μικρής κλίμακας;

Όπως θα διαπιστώσετε από την παρακάτω ανάλυση και όπως γενικά είναι εύκολο να συμπεράνει κανείς υπάρχει ένα δαιδαλώδες τοπίο στις διαδικασίες έκδοσης άδειας μικρής κλίμακας το οποίο γίνεται ακόμη πιο πολύπλοκο όταν ανά περίπτωση εξετάσουμε τις κατηγορίες και υποκατηγορίες των δικαιολογητικών και διαδικασιών που απαιτούνται κάθε φορά. Μέσα σε έναν κυκεώνα πληροφοριών καλείται ο ιδιοκτήτης να βγάλει άκρη για την κατηγορία στην οποία υπάγεται. Ένα καθόλου εύκολο έργο.

Πότε απαιτείται Άδεια μικρής κλίμακας;  

Σύμφωνα με τη νομοθεσία (αρ. 29 Ν.4495/17) υπάρχουν 32 συγκεκριμένες κατηγορίες εργασιών που απαιτούν άδεια μικρής κλίμακας :

Ενδεικτικά αναφέρουμε τις παρακάτω:

α) δοκιμαστικές τομές του εδάφους και εκσκαφή ύστερα από έγγραφο της αρχαιολογικής υπηρεσίας. Η έγκριση δεν απαιτείται όταν οι δοκιμαστικές περιοχές του εδάφους διενεργούνται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού,
β) τοποθέτηση προκατασκευασμένων κατοικιών, όπου από ειδικά προγράμματα προβλέπεται η κάλυψη στεγαστικών αναγκών μειονεκτικών και ειδικών ομάδων πληθυσμού
γ) αντλητικές εγκαταστάσεις και κτίσματα με τις απολύτως απαραίτητες διαστάσεις για τη στέγασή τους, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 24.5.1985 Π.Δ , εφόσον έχουν την απαιτούμενη έγκριση της αρμόδιας Διεύθυνσης Γεωργίας, εκτός της περίπτωσης που επιβάλλεται η κατασκευή υποστυλωμάτων,
δ) κατασκευή υπόγειων εγκαταστάσεων νεκροταφείων, όπως χωνευτήρι, βυθιζόμενων κάδων και δεξαμενή νερού, μέγιστης επιφάνειας είκοσι πέντε (25,00) τ.μ. και βάθους έως τέσσερα (4,00) μ., που εξυπηρετούνται με εξωτερικά συστήματα μηχανοστασίου συμπαγούς τύπου, αν απαιτείται, και με την προϋπόθεση ότι το ύψος των κατασκευών σε κανένα σημείο δεν υπερβαίνει το ένα (1,00) μ. από την οριστική στάθμη εδάφους. Για την εγκατάσταση απαιτείται δήλωση αρμόδιου μηχανικού που αναλαμβάνει την ευθύνη της στατικής και ηλεκτρομηχανολογικής ασφάλειας της κατασκευής και των εγκαταστάσεων
ε) εγκατάσταση προσωρινών κατασκευών της παρ. 74 του άρθρου 2 του ν. 4067/2012, που συνοδεύεται από πιστοποιητικό στατικής επάρκειας,

Σε ποιες περιπτώσεις ΔΕΝ απαιτείται άδεια μικρής κλίμακας

Σύμφωνα με την  Αρ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/69701/4461, ΦΕΚ Β’ 4520/16.10.2018 η οποία ήρθε να συμπληρώσει το έως τώρα υπάρχον καθεστώς που είχε διαμορφώσει η προηγούμενη νομοθεσία 

  1. Επιτρέπεται, στις περιπτώσεις της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, η έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας (ΕΕΔΜΚ) χωρίς έκδοση οικοδομικής άδειας, εφόσον:

α. δεν παραβιάζονται οι πολεοδομικές διατάξεις,

β. τα οικόπεδα, τα γήπεδα ή τα κτίσματα στα όποια εκτελούνται δεν βρίσκονται:

  1. σε δάσος,
  2. σε ρέμα,

iii. στον αιγιαλό ή στην παραλία,

  1. σε καθορισμένο αρχαιολογικό χώρο όπου απαγορεύεται η δόμηση,
  2. σε περιοχή απολύτου προστασίας,
  3. σε εγκεκριμένο κοινόχρηστο χώρο της πόλης ή του οικισμού,

vii. σε κτίρια που είναι στατικά επικίνδυνα, πριν αρθεί η επικινδυνότητα,

viii. τμήμα κτιρίου που έχει κατασκευαστεί μετά τη θεσμοθέτηση παρόδιας στοάς και εμπίπτει σε αυτήν,

  1. σε ρυμοτομούμενα κτίρια με την επιφύλαξη της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4495/2017,
  2. παρά το όριο διεθνών, εθνικών, επαρχιακών, δημοτικών ή κοινοτικών οδών εντός ζώνης πλάτους 50% των οριζόμενων από τη νομοθεσία περί ασφαλείας της υπεραστικής συγκοινωνίας.

Πότε επιτρέπεται η εκτέλεση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας;

α. σε κτίρια νομίμως υφιστάμενα, όπως ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 23 του ν. 4067/2012 (ΦΕΚ 79 Α’),

β. σε κτίρια ή τμήματα κτιρίων που έχουν υπαχθεί σε οποιονδήποτε νόμο εξαίρεσης από την κατεδάφιση ή τακτοποίησης ή ρύθμισης αυθαιρέτων κατασκευών (όπως ν. 3775/2009, ν. 3843/2010, ν. 4014/2011, ν. 4178/2013 και ν. 4495/2017) και έχουν εξαιρεθεί οριστικά της κατεδάφισης, ή έχουν υποβάλλει οριστική δήλωση τακτοποίησης, ή έχουν περαιώσει τη σχετική διαδικασία και έχουν εξοφλήσει το τριάντα τις εκατό (30%) του ενιαίου ειδικού προστίμου αυθαιρέτου και

γ. σε ρυμοτομούμενα κτίρια εφόσον πρόκειται για τις εργασίες των περιπτώσεων η, ιγ, ιθ και κα της παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4495/2017. Σε περιπτώσεις ρυμοτομουμένων οικοπέδων, όταν ζητούνται εργασίες στο μη ρυμοτομούμενο τμήμα τους, αυτές επιτρέπονται εφόσον αποδίδεται σε κοινή χρήση το ρυμοτομούμενο τμήμα και θα πρέπει η πράξη απόδοσης να προσκομίζεται ως ειδικό δικαιολογητικό.

Για τη χορήγηση της έγκρισης εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας υποβάλλονται στο πληροφοριακό σύστημα τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α. Αίτηση του ιδιοκτήτη ή του έχοντος νόμιμο δικαίωμα, στην οποία αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του και τα στοιχεία του ακινήτου.

β. Εγκρίσεις των αρμόδιων υπηρεσιών και συλλογικών οργάνων (όπως Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής κ.τ.λ.) όπου αυτές απαιτούνται από τις κείμενες διατάξεις, με τα συνοδευτικά τους στοιχεία.

Επικοινωνήστε μαζί μας!

 

Μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί σας για την έκδοση άδειας μικρής κλίμακας!

Η εταιρείας μας έχει χρόνια εμπειρίας στο χώρο των κατασκευών και των ανακαινίσεων.

Αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να μπορούμε να διευθετούμε όλα τα θέματα που έχουν να κάνουν με τη γραφειοκρατία γρήγορα, έξυπνα και οικονομικά.

Με γνώμονα την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών στον πελάτη που στόχο έχουν να του δημιουργήσουν ένα κλίμα ασφάλειας για την επιλογή του και ικανοποίησης για το τελικό αποτέλεσμα.