Τεχνικοί Ασφαλείας: Μελέτη Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου Νομοθεσία

Τι είναι τεχνικός ασφαλείας μιας επιχείρησης

Σε γενικές γραμμές ο τεχνικός ασφάλειας έχεις το ρόλο του συμβούλου για τον εργοδότη σχετικά με την υγιεινή, την ασφάλεια και την πρόληψη ατυχημάτων στον εργασιακό χώρο.
Αυτές οι συμβουλές εκφράζονται τόσο προφορικά όσο και γραπτώς σε ένα ειδικό βιβλίο της επιχείρησης το οποίο θεωρείται από την επιθεώρηση εργασία και στο οποίο ο εργοδότης υπογράφει ότι έχει λάβει γνώση.

Ποια είναι η νομοθεσία γύρω από τον τεχνικό ασφαλείας

Σύμφωνα με την νομοθεσία . (Π.Δ. 17/96, άρθρο 4, παράγραφοι 1 και 2) ακόμα και οι επιχειρήσεις οι οποίες απασχολούν έστω και έναν (1) εργαζόμενο υποχρεούνται να διαθέτουν τεχνικό ασφαλείας.
Σημαντικό είναι να γνωρίζετε πως οι επιχειρήσεις χωρίζονται σε τρείς βασικές κατηγορίες σχετικά με το επίπεδο επικινδυνότητάς τους.

Κατηγορίες επικινδυνότητας επιχειρήσεων

 • Κατηγορία Α΄ – Υψηλή επικινδυνότητα, αφορά :

ορυχεία, μεταλλεία, λατομεία, βιομηχανίες επεξεργασίας επικίνδυνων υλικών και γενικά εργασιακούς χώρους με μεγάλη πιθανότητα σοβαρού ατυχήματος εξαιτίας της φύσης της εργασίας.

 • Κατηγορία Β΄ – Μέση επικινδυνότητα , αφορά :

βιομηχανίες τροφίμων και ποτών, βιοτεχνίες, αλιευτικές δραστηριότητες κλπ

 • Κατηγορία Γ΄ – Χαμηλή επικινδυνότητα, αφορά :

Υπηρεσίες, ξενοδοχεία και τουριστικές επιχειρήσεις, εμπορικές επιχειρήσεις, εκπαιδευτικές και κτηνοτροφικές επιχειρήσεις κλπ

Εάν μια επιχείρηση έχει δραστηριότητες που ανήκουν σε παραπάνω από μία κατηγορίες τότε συμβουλεύεται την αρμόδια υπηρεσία προκειμένου να λάβει κατεύθυνση. Γενικά ισχύει ότι αναλόγως το ποσοστό των δραστηριοτήτων της ανά κατηγορία κρίνεται και που αυτή θα ενταχθεί.

Ποια είναι τα Γενικά καθήκοντα του τεχνικού ασφαλείας;

Τα καθήκοντα του τεχνικού ασφαλείας ορίζονται επακριβώς από τα άρθρα 6 και 7 του Νόμου 1568/85

 

 1. Συμβουλεύει σε θέματα σχεδιασμού, προγραμματισμού, κατασκευής και συντήρησης των εγκαταστάσεων, εισαγωγής νέων παραγωγικών διαδικασιών, προμήθειας μέσων και εξοπλισμού, επιλογής και ελέγχου της αποτελεσματικότητας των ατομικών μέσων προστασίας, καθώς και διαμόρφωσης και διευθέτησης των θέσεων και του περιβάλλοντος εργασίας και γενικά οργάνωσης της παραγωγικής διαδικασίας,
 1. Ελέγχει την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και των τεχνικών μέσων, πριν από τη λειτουργία τους, καθώς και των παραγωγικών διαδικασιών και μεθόδων εργασίας πριν από την εφαρμογή τους και επιβλέπει την εφαρμογή των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας και πρόληψης των ατυχημάτων, ενημερώνοντας σχετικά τους αρμόδιους προϊσταμένους των τμημάτων ή τη διεύθυνση της επιχείρησης

Ο Τεχνικός ασφαλείας έχει τις παρακάτω υποχρεώσεις

 1. Να επιθεωρεί τακτικά τις θέσεις εργασίας από πλευράς υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας, να αναφέρει στον εργοδότη οποιαδήποτε παράλειψη των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας, να προτείνει μέτρα αντιμετώπισής της και να επιβλέπει την εφαρμογή τους,
 2. Να επιβλέπει την ορθή χρήση των ατομικών μέσων προστασίας,
 3. Να ερευνά τα αίτια των εργατικών ατυχημάτων, να αναλύει και αξιολογεί τα αποτελέσματα των ερευνών του και να προτείνει μέτρα για την αποτροπή παρόμοιων ατυχημάτων.
 4. Να εποπτεύει την εκτέλεση ασκήσεων πυρασφάλειας και συναγερμού για τη διαπίστωση ετοιμότητας προς αντιμετώπιση ατυχημάτων.
 5. Να μεριμνά ώστε οι εργαζόμενοι στην επιχείρηση να τηρούν τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας και να τους ενημερώνει και καθοδηγεί για την αποτροπή του επαγγελματικού κινδύνου που συνεπάγεται η εργασία τους,
 6. Να συμμετέχει στην κατάρτιση και εφαρμογή των προγραμμάτων εκπαίδευσης των εργαζομένων σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας.

 

Εξαιρετικά σημαντική υποχρέωση του τεχνικού ασφαλείας είναι να τηρεί το εργασιακό απόρρητο.

Επικοινωνήστε μαζί μας!

 

Μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί σας για την υπηρεσία τεχνικού ασφαλείας!

Η εταιρείας μας έχει χρόνια εμπειρίας στο χώρο των κατασκευών και των ανακαινίσεων.

Αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να μπορούμε να διευθετούμε όλα τα θέματα που έχουν να κάνουν με τη γραφειοκρατία γρήγορα, έξυπνα και οικονομικά.

Με γνώμονα την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών στον πελάτη που στόχο έχουν να του δημιουργήσουν ένα κλίμα ασφάλειας για την επιλογή του και ικανοποίησης για το τελικό αποτέλεσμα.

Μάθετε τα πάντα για τις αρμοδιότητες του Τεχνικού Ασφαλείας

Τι είναι o τεχνικός ασφαλείας μιας επιχείρησης;

Σε γενικές γραμμές ο τεχνικός ασφάλειας έχει το ρόλο του συμβούλου για τον εργοδότη μιας επιχείρησης σχετικά με την υγιεινή, την ασφάλεια, την οργάνωση της αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών, την πρόταση ασφαλών μεθόδων κατά την εκτέλεση της εργασίας και την πρόληψη ατυχημάτων στον εργασιακό χώρο. Όλα αυτά συνιστούν αναγκαία στοιχεία για τη βελτίωση της ασφάλειας των εργαζομένων της επιχείρησης σας. Ο τεχνικός ασφαλείας είναι ενήμερος για όλες τις εξελίξεις σε θέματα της αρμοδιότητάς του και σαφώς είναι απαραίτητος για όσους απασχολούν προσωπικό σε γραφεία, εργοτάξια, βιοτεχνίες ή βιομηχανίες.

Παρέχει τις κατάλληλες συμβουλές για την εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της επιχείρησης σας και ενός ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος. Αυτές οι συμβουλές και υποδείξεις εκφράζονται τόσο προφορικά όσο και γραπτώς σε ένα φυλλομετρημένο ειδικό βιβλίο της επιχείρησης, το οποίο θεωρείται από την επιθεώρηση εργασία και στο οποίο ο εργοδότης υπογράφει ότι έχει λάβει γνώση.

Η ασφάλεια των εργαζομένων είναι το πιο σημαντικό σε μια επιχείρηση και για τον λόγο αυτό είναι απαραίτητο να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και τυπικοί στις διατάξεις του νόμου. Διότι σε περίπτωση παραβάσεων και μη συμμόρφωσης κατά τον έλεγχο της Επιθεώρησης Εργασίας ισχύουν αυστηρές κυρώσεις και ακόμη αυστηρότερα πρόστιμα.

Ποια είναι η νομοθεσία γύρω από τον τεχνικό ασφαλείας;

Σύμφωνα με την νομοθεσία (Π.Δ. 17/96, άρθρο 4, παράγραφοι 1 και 2) ακόμα και οι επιχειρήσεις οι οποίες απασχολούν έστω και έναν (1) εργαζόμενο υποχρεούνται να διαθέτουν τεχνικό ασφαλείας και να λάβουν «μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία τους». Οι αρμοδιότητες του τεχνικού ασφάλειας περιγράφονται αναλυτικά στα άρθρα 6 και 7 του Ν.1568/85 και στο Π.Δ.17/96.

Επιπρόσθετα στις επιχειρήσεις που απασχολούν 50 και άνω εργαζομένους ο εργοδότης έχει υποχρέωση να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας. Ανάλογα με την επικινδυνότητα της κάθε επιχείρησης και τον αριθμό των εργαζομένων όπως προβλέπεται από ΠΔ 297/88 και 17/96 καθορίζεται ο ελάχιστος χρόνος απασχόλησης του τεχνικού ασφαλείας καθώς επίσης και τα απαραίτητα τυπικά προσόντα του. Έτσι γίνεται ξεκάθαρο ότι σε όλες τις επιχειρήσεις του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, ανεξαρτήτως κλάδου οικονομικής δραστηριότητας και αριθμού εργαζομένων, ο εργοδότης έχει υποχρέωση να παρέχει στους εργαζομένους υπηρεσίες προστασίας και πρόληψης .

Με βάση την Εγκύκλιο 130297/15-7-1996 του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, η οποία είναι επεξηγηματική του Π.Δ. 17/1996: “Ο εργοδότης είναι υπεύθυνος για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων στην επιχείρησή του και δεν απαλλάσσεται από αυτή την ευθύνη του, ούτε όταν οι εργαζόμενοι δεν τηρούν τις υποχρεώσεις τους, ούτε όταν αναθέτει τα καθήκοντα προστασίας και πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου στον Τεχνικό ασφάλειας ή και στον Ιατρό Εργασίας ή και σε αρμόδιες Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης (ΕΞ.Υ.Π.Π.)”.

Σημαντικό είναι επίσης να γνωρίζετε πως οι επιχειρήσεις χωρίζονται σε τρείς βασικές κατηγορίες σχετικά με το επίπεδο επικινδυνότητάς τους.

Κατηγορίες επικινδυνότητας επιχειρήσεων

 • Κατηγορία Α΄ – Υψηλή επικινδυνότητα, αφορά:

ορυχεία, μεταλλεία, λατομεία, βιομηχανίες επεξεργασίας επικίνδυνων υλικών και γενικά εργασιακούς χώρους με μεγάλη πιθανότητα σοβαρού ατυχήματος εξαιτίας της φύσης της εργασίας. Στις επιχειρήσεις που υπάγονται στην κατηγορία Α ο εργοδότης έχει υποχρέωση να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας που έχει τα προσόντα των εδαφίων α ή β ή γ της παραγράφου 1 του άρθρ. 5 του Ν. 1568/85.

 

 • Κατηγορία Β΄ – Μέση επικινδυνότητα , αφορά :

βιομηχανίες τροφίμων και ποτών, βιοτεχνίες, αλιευτικές δραστηριότητες κλπ. Στις επιχειρήσεις που υπάγονται στην κατηγορία Β (στην κατηγορία αυτή υπάγονται όσες επιχειρήσεις δεν υπάγονται στις κατηγορίες Α και Γ) ο εργοδότης έχει υποχρέωση να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις του εδαφίου (α). Μπορεί όμως σε ότι αφορά τον τεχνικό ασφαλείας να αναθέτει τα καθήκοντα αυτά σε εργαζόμενους με τα προσόντα του εδαφίου (δ) εφόσον αυτοί απασχολούνται με πλήρες ωράριο στην επιχείρηση.

 

 • Κατηγορία Γ΄ – Χαμηλή επικινδυνότητα, αφορά :

υπηρεσίες, ξενοδοχεία και τουριστικές επιχειρήσεις, εμπορικές επιχειρήσεις, εκπαιδευτικές και κτηνοτροφικές επιχειρήσεις κλπ. Στις επιχειρήσεις της κατηγορίας Γ, επιχειρήσεις δηλαδή με χαμηλή επικινδυνότητα σε τομείς όπως γεωργία, εμπόριο, κτηνοτροφία, εστιατόρια, ξενοδοχεία, επικοινωνίες, μεταφορές, αποθηκεύσεις, τράπεζες, οικονομικά ιδρύματα, ασφάλειες, διοικητικές και οικονομικές υπηρεσίες κ.α. και με αριθμό εργαζομένων μικρότερο του 50 ο τεχνικός ασφαλείας μπορεί να είναι επιπέδου ανωτάτου Εκπαιδευτικού ιδρύματος με τουλάχιστον 2 έτη υπηρεσία ή ΤΕΙ με τουλάχιστον 5 έτη προϋπηρεσία και με ειδικότητα όπως αυτή ορίζεται στο ΠΔ 294/88 κατά κλάδο δραστηριότητας.

 

Εάν μια επιχείρηση έχει δραστηριότητες που ανήκουν σε παραπάνω από μία κατηγορίες τότε συμβουλεύεται την αρμόδια υπηρεσία προκειμένου να λάβει κατεύθυνση. Γενικά ισχύει ότι αναλόγως το ποσοστό των δραστηριοτήτων της ανά κατηγορία κρίνεται και που αυτή θα ενταχθεί.

Πόσες ώρες ετησίως πρέπει να απασχολείται ο τεχνικός ασφάλειας;

Με βάση την άνωθεν κατηγοριοποίηση καθορίζονται συντελεστές από το Π.Δ.294/88 (άρθρο 3), που πολλαπλασιαζόμενοι επί τον αριθμό των εργαζομένων δίνουν τις ελάχιστες ώρες ετήσιας απασχόλησης τεχνικού ασφάλειας για κάθε μία από τις κατηγορίες επιχειρήσεων που κατανέμονται κατά μήνα με κοινή συμφωνία εργοδότη και Επιτροπής Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας.

Οι ώρες αυτές δεν πρέπει σε καμιά περίπτωση να είναι λιγότερες από 25 ώρες για επιχειρήσεις που απασχολούν μέχρι 20 εργαζόμενους, 50 ώρες για επιχειρήσεις που απασχολούν από 20 μέχρι 50 εργαζόμενους, και 75 ώρες για επιχειρήσεις που απασχολούν άνω των 50 ατόμων (Π.Δ.17/96, άρθρο 4, παράγραφος 3). Εξαιρούνται ορισμένες περιπτώσεις εποχιακών επιχειρήσεων, για τις οποίες υπάρχει και σχετική εγκύκλιος.

Ποια είναι τα Γενικά καθήκοντα του τεχνικού ασφαλείας;

Τα καθήκοντα του τεχνικού ασφαλείας ορίζονται επακριβώς από τα άρθρα 6 και 7 του Νόμου 1568/85 με σκοπό την ασφαλή και εύρυθμη λειτουργία κάθε επιχείρησης.

 1. Συμβουλεύει με σκοπό την πρόληψη και προστασία σε θέματα σχεδιασμού, προγραμματισμού, κατασκευής και συντήρησης των εγκαταστάσεων, εισαγωγής νέων παραγωγικών διαδικασιών, προμήθειας μέσων και εξοπλισμού, επιλογής και ελέγχου της αποτελεσματικότητας των ατομικών μέσων προστασίας, καθώς και διαμόρφωσης και διευθέτησης των θέσεων και του περιβάλλοντος εργασίας και γενικά οργάνωσης της παραγωγικής διαδικασίας,
 2. Ελέγχει την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και των τεχνικών μέσων, πριν από τη λειτουργία τους, καθώς και των παραγωγικών διαδικασιών και μεθόδων εργασίας πριν από την εφαρμογή τους και επιβλέπει την εφαρμογή των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας και πρόληψης των ατυχημάτων, ενημερώνοντας σχετικά τους αρμόδιους προϊσταμένους των τμημάτων ή τη διεύθυνση της επιχείρησης
 3. Επιθεωρεί τακτικά τις θέσεις εργασίας από πλευράς υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας και αναφέρει στον εργοδότη οποιαδήποτε παράλειψη των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας.

Κατόπιν συμφωνίας με τους πελάτες  ο Τεχνικός Ασφαλείας ενδέχεται να παρέχει επίσης τις παρακάτω υπηρεσίες:

 • Εκτίμηση του Επαγγελματικού Κινδύνου
 • Δημιουργία σχεδίων διαφυγής & διάσωσης και Σύνταξη Διαδικασιών για περιπτώσεις Έκτακτης Ανάγκης (πυρκαγιά, σεισμό, τρομοκρατική ενέργεια κ.α.)
 • Εκπαιδεύσεις Ασφάλειας και Υγείας
 • Μετρήσεις παραγόντων εργασιακού περιβάλλοντος (φυσικοί, χημικοί και βιολογικοί παράγοντες) με τη χρήση του ειδικού εξοπλισμού

Μελέτη Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου
Η Μελέτη Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου (ΜΕΕΚ) με βάση την κείμενη νομοθεσία (Π.Δ. 17/96, Π.Δ. 19/96) περί υγιεινής και ασφάλειας στο χώρο εργασίας είναι υποχρεωτική. Έτσι κάθε εργοδότης εκτός από την πρόσληψη Τεχνικού Ασφαλείας θα πρέπει να μεριμνήσει να έχει και τη σύνταξη γραπτής Μελέτης Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου για την επιχείρησή του. Η σύνταξη της μελέτης εκτίμησης κίνδυνου γίνετε από τον τεχνικό ασφάλειας σε συνεργασία με τον εργοδότη ή τα αρμόδια τμήματα που διαχειρίζονται την επιχείρηση.

Στόχοι της Μελέτης Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου είναι:

 • Ο εντοπισμός των κινδύνων για την ασφάλεια των εργαζομένων
 • Ο εντοπισμός των παραγόντων που επηρεάζουν αρνητικά την υγεία των εργαζομένων
 • Η εξεύρεση τρόπων και μεθόδων που θα διευκολύνουν την καθημερινή εργασία των εργαζομένων
 
 

Ο Τεχνικός ασφαλείας έχει τις παρακάτω υποχρεώσεις με σκοπό τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας στην επιχείρηση:

 1. Να επιθεωρεί τακτικά τις θέσεις εργασίας από πλευράς υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας σύμφωνα με το πρόγραμμα που συμφωνείται από κοινού με τον πελάτη, να αναφέρει στον εργοδότη οποιαδήποτε παράλειψη των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας, να προτείνει μέτρα αντιμετώπισής της και να επιβλέπει την εφαρμογή τους.
 2. Να επιβλέπει την ορθή χρήση και την αποτελεσματικότητα των ατομικών μέσων προστασίας.
 3. Να ερευνά τα αίτια των εργατικών ατυχημάτων, να τα καταγράφει σε ειδικό βιβλίο, να τα αναλύει και να αξιολογεί τα αποτελέσματα των ερευνών του και να προτείνει μέτρα για την αποτροπή παρόμοιων ατυχημάτων.
 4. Να πραγματοποιεί εκτίμηση και έλεγχο επικινδυνότητας ανά θέση εργασίας και να καταγραφεί τους υφισταμένους κινδύνους στους χώρους εργασίας και να προτείνει μέτρα ασφάλειας.
 5. Να εποπτεύει και να συντονίζει την εκτέλεση ασκήσεων πυρασφάλειας και συναγερμού για τη διαπίστωση ετοιμότητας προς αντιμετώπιση ατυχημάτων.
 6. Να αξιολογεί τα συστήματα πυροπροστασίας, έκτακτης ανάγκης και διαφυγής.
 7. Να μεριμνά ώστε οι εργαζόμενοι στην επιχείρηση να τηρούν τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας και να τους ενημερώνει και να τους καθοδηγεί για την αποτροπή του επαγγελματικού κινδύνου που συνεπάγεται η εργασία τους.
 8. Να συμμετέχει στην κατάρτιση και εφαρμογή των προγραμμάτων εκπαίδευσης των εργαζομένων σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας. Η συχνότητα των εκπαιδευτικών ομιλιών για τα θέματα αυτά εξαρτάται από το μέγεθος της επιχείρησης και από την φύση των κινδύνων που αντιμετωπίζει.
 9. Να διανέμει με στόχο την εκπαίδευση και την ενημέρωση του προσωπικού, οδηγίες ασφαλούς εργασίας των οποίων τόσο ο αριθμός τους όσο και το περιεχόμενο τους εξαρτώνται από το μέγεθος της επιχείρησης και από την φύση των κινδύνων που αντιμετωπίζει. Στόχος είναι οι οδηγίες να καλύπτουν τις βασικές δραστηριότητες και τους κυριότερους κινδύνους της επιχείρησης.

Να τονισθεί στο σημείο αυτό ότι οι εκπαιδευτικές ομιλίες όπως και οι οδηγίες ασφαλούς εργασίας πέρα από το άμεσο πρακτικό αποτέλεσμα της ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης του προσωπικού, είναι πολύ χρήσιμες καθώς αποτελούν την διαρκή απόδειξη του ενδιαφέροντος της επιχείρησης για την προώθηση των θεμάτων υγείας και ασφάλειας.

Εξαιρετικά σημαντική υποχρέωση του τεχνικού ασφαλείας είναι επίσης να τηρεί το εργασιακό και επιχειρηματικό απόρρητο.

Οφέλη του Τεχνικού ασφάλειας

Τα οφέλη της επιχείρησης σας από την επιλογή ενός εξειδικευμένου τεχνικού ασφάλειας είναι πολυάριθμα και συμβάλουν στην πλήρη κάλυψη όλων των περιπτώσεων και ανεπιθύμητων συμβάντων που μπορούν να προκύψουν σε ένα χώρο εργασίας. Τα οφέλη επομένως είναι πολλά και περιλαμβάνουν:

 • Τη νομική θωράκιση και την πλήρη συμμόρφωση με τις νομικές διατάξεις
 • Την προστασία και μείωση των εργατικών ατυχημάτων
 • Τη γραπτή και υπεύθυνη λήψη ευθύνης του εργοδότη ως προς την προστασία των εργαζομένων του
 • Τη δέσμευση του εργαζομένου στην εταιρεία γιατί διαπιστώνει το ενδιαφέρον της επιχείρησης για την ασφάλεια του και
 • Την βελτίωση του αποτελέσματος της εργασίας τους, καθώς οι εργαζόμενοι θα αισθάνονται ασφαλείς στην επιχείρηση που εργάζονται, έχοντας ακόμη μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στον εργοδότη τους

Η επιλογή Τεχνικού ασφάλειας

Η εταιρεία μας με πολυετή εμπειρία στην Ασφάλεια και Υγεία της Εργασίας, αναλαμβάνει να στηρίξει υπεύθυνα την επιχείρησή σας με τους πιο καλά καταρτισμένους τεχνικούς ασφάλειας. Σκοπός μας πάντοτε είναι να σας προσφέρουμε ύψιστης ποιότητας υπηρεσίες με σκοπό την αποτελεσματική πρόληψη του επαγγελματικού κινδύνου. Για οποιαδήποτε απορία και κάλυψη ανάγκης μπορείτε να επικοινωνήσετε άμεσα μαζί μας.