Έκδοση αδειών μικρής κλίμακας

άδειες μικρής κλίμακας σχέδιο

Τι είναι οι άδειες μικρής κλίμακας;

Όπως θα διαπιστώσετε από την παρακάτω ανάλυση και όπως γενικά είναι εύκολο να συμπεράνει κανείς υπάρχει ένα δαιδαλώδες τοπίο αναφορικά με τις διαδικασίες έκδοσης άδειας μικρής κλίμακας και το οποίο γίνεται ακόμη πιο πολύπλοκο όταν ανά περίπτωση εξετάσουμε τις κατηγορίες και υποκατηγορίες των δικαιολογητικών και διαδικασιών που απαιτούνται κάθε φορά. Μέσα σε έναν κυκεώνα πληροφοριών καλείται ο ιδιοκτήτης να βγάλει άκρη για την κατηγορία στην οποία υπάγεται. Και φυσικά αυτό συνιστά ένα καθόλου εύκολο έργο.

Έγκριση Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας ονομάζεται η διοικητική πράξη που εκδίδεται από την Υπηρεσία Δόμησης του αρμόδιου Δήμου και που επιτρέπει την εκτέλεση των οικοδομικών εργασιών των περιπτώσεων που θα αναφερθούν αναλυτικότερα στις επόμενες γραμμές σύμφωνα με τις σχετικές μελέτες που συντάσσει αρμόδιος μηχανικός. Βασική προϋπόθεση όλων αποτελεί το γεγονός ότι οι εργασίες αυτές θα πρέπει να είναι σύμφωνες με τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις και ο προϋπολογισμός του εκάστοτε έργου δεν ξεπερνά ένα συγκεκριμένο ποσό το οποίο έχει οριστεί από τις αρμόδιες αρχές.

Η Άδεια Μικρής Κλίμακας είναι μια μορφή οικοδομικής άδειας που αφορά πιο μικρές εργασίες από οικοδομική άδεια δόμησης και εκδίδεται μέσα από το Ηλεκτρονικό Σύστημα Έκδοσης Αδειών του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας. Η επίσημη ονομασία της όπως αναφέρθηκε και άνωθεν είναι Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίμακας. Είναι γενικά γνωστό ότι οποιαδήποτε εργασία πραγματοποιείται, πρέπει να γνωστοποιείται στην αρμόδια πολεοδομία, είτε είναι μια μεγάλη βιομηχανία, είτε ένα απλό βάψιμο ενός τοίχου.  Η πολεοδομία πρέπει να γνωρίζει κάθε είδος εργασίας που γίνεται και εσείς θα πρέπει προκειμένου να είστε νομικά καλυμμένος να έχετε λάβει την αντίστοιχη άδεια. Η εταιρεία μας με σεβασμό και αξιοπιστία βρίσκεται κοντά σας για να σας λύσει κάθε απορία σχετικά με εργασίες που θέλετε να κάνετε καθώς και να αναλάβει την έκδοση αδειών μικρής κλίμακας.

Αφού ολοκληρωθούν τα απαραίτητα στάδια για την έκδοση της άδειας στη συνέχεια γίνεται κοινοποίηση σε άλλες πιθανές δημόσιες αρχές όπως ΙΚΑ, Αστυνομία κτλ. Στην ουσία μιλάμε για μια διαδικασία, μια διοικητική πράξη που επιτρέπει την εκτέλεση όλων των εργασιών που θα αναφέρουμε πιο κάτω. Βασική προϋπόθεση έκδοσης αυτής της αδείας είναι ο προϋπολογισμός που δεν θα πρέπει να ξεπερνά το ποσό των 25.000€. Η έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας ή Άδεια Μικρής Κλίμακας αφορά σε μικρότερα σε κλίμακα έργα και είναι η άδεια που απαιτείται κυρίως σε ανακαινίσεις και μικροεπεμβάσεις.

Επιπλέον, ο θεσμός της «Έγκρισης Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας» θεσπίστηκε με σκοπό την απλούστευση της διαδικασίας αδειοδότησης μιας λίστας εργασιών για τις οποίες υπήρξε πάντα σκόπιμο από την πλευρά του ενδιαφερόμενου το κέρδος σε χρόνο και χρηματικό κόστος. Η διαφορά των αδειών μικρής κλίμακας με τις οικοδομικές άδειες είναι πολύ σαφείς και ξεκάθαρες. Συνοπτικά, η απαλλαγή ενός πολύ μεγάλου μέρους των μελετών που θα απαιτούνταν για μια περίπτωση Οικοδομικής Άδειας, από την απαίτηση πληρωμής κρατικών εισφορών και από τον έλεγχο των υποβαλλόμενων στοιχείων από υπαλλήλους των αρμόδιων Υπηρεσιών Δόμησης (πρώην Πολεοδομιών) καθιστά φανερό ότι η διαφορά σε χρόνο έκδοσης αλλά και σε κόστος είναι πολύ μεγάλη σε σύγκριση με τις Οικοδομικές Άδειες.

Πότε απαιτείται Άδεια μικρής κλίμακας; 

Σύμφωνα με τη νομοθεσία (αρ. 29 Ν.4495/17) υπάρχουν 32 συγκεκριμένες κατηγορίες εργασιών που απαιτούν άδεια μικρής κλίμακας και τις οποίες θα βρείτε αναλυτικά παρακάτω:

 1. Δοκιμαστικές τομές του εδάφους και εκσκαφή ύστερα από έγγραφο της αρχαιολογικής υπηρεσίας. Η έγκριση δεν απαιτείται όταν οι δοκιμαστικές περιοχές του εδάφους διενεργούνται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού,
 2. Τοποθέτηση προκατασκευασμένων κατοικιών, όπου από ειδικά προγράμματα προβλέπεται η κάλυψη στεγαστικών αναγκών μειονεκτικών και ειδικών ομάδων πληθυσμού ή προβλέπεται για αυτοστέγαση παλιννοστούντων,
 3. Αντλητικές εγκαταστάσεις και κτίσματα με τις απολύτως απαραίτητες διαστάσεις για τη στέγασή τους, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 24.5.1985 Π.Δ , εφόσον έχουν την απαιτούμενη έγκριση της αρμόδιας Διεύθυνσης Γεωργίας, εκτός της περίπτωσης που επιβάλλεται η κατασκευή υποστυλωμάτων,
 4. Κατασκευή υπόγειων εγκαταστάσεων νεκροταφείων, όπως χωνευτήρι, βυθιζόμενων κάδων και δεξαμενή νερού, μέγιστης επιφάνειας είκοσι πέντε (25,00) τ.μ. και βάθους έως τέσσερα (4,00) μ., που εξυπηρετούνται με εξωτερικά συστήματα μηχανοστασίου συμπαγούς τύπου, αν απαιτείται, και με την προϋπόθεση ότι το ύψος των κατασκευών σε κανένα σημείο δεν υπερβαίνει το ένα (1,00) μ. από την οριστική στάθμη εδάφους. Για την εγκατάσταση απαιτείται δήλωση αρμόδιου μηχανικού που αναλαμβάνει την ευθύνη της στατικής και ηλεκτρομηχανολογικής ασφάλειας της κατασκευής και των εγκαταστάσεων.
 5. Εγκατάσταση προσωρινών κατασκευών της παρ. 74 του άρθρου 2 του ν. 4067/2012, που συνοδεύεται από πιστοποιητικό στατικής επάρκειας,
 6. Η κατασκευή ανελκυστήρα, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 27 του ν. 4067/2012, που απαιτείται για τη μετακίνηση των ατόμων με αναπηρία ή εμποδιζόμενων ατόμων σε υφιστάμενα κτίρια ή σε κτίρια που διαθέτουν ανελκυστήρα με εσωτερικές διαστάσεις θαλάμου εκτός προδιαγραφών ΕΛΟΤ ΕΝ 81-70 ή σε κτίρια όπου πρέπει να γίνει επέκταση των στάσεων του ανελκυστήρα προκειμένου να εξυπηρετηθούν άτομα με αναπηρία ή εμποδιζόμενα άτομα,
 7. Κοπή δένδρων μέσα σε εγκεκριμένα ρυμοτομικά σχέδια ή σε Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου Ζ.Ο.Ε., καθώς και σε οικισμούς προϋφιστάμενους του ν. δ. 17.7.1923 (Α΄ 223) και οικισμούς οριοθετημένους με το από 24. 5.1985 π. δ. Ειδικά, για την κοπή δένδρων σε κοινόχρηστο χώρο πόλης ή οικισμού, Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίμακας χορηγείται ύστερα από αίτηση, η οποία συνοδεύεται από Τεχνική Έκθεση του αρμόδιου γεωτεχνικού επιστήμονα και της αρμόδιας υπηρεσίας του οικείου δήμου και σχετική απόφαση του αρμόδιου οργάνου του δήμου, με την επιφύλαξη των διατάξεων της δασικής νομοθεσίας,
 8. Υπόγειοι σταθμοί διανομής ή μέτρησης και ρύθμισης φυσικού αερίου,
 9. Τοποθέτηση ικριωμάτων. Σε αυτήν την περίπτωση απαιτείται κατάθεση σχεδίου και φακέλου ασφάλειας και υγείας του έργου με ορισμό του υπεύθυνου συντονιστή, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 305/1996 (Α΄ 305) και δήλωση ανάληψης της ευθύνης από μηχανικό για την επίβλεψη του έργου,
 10. Τοποθέτηση εργοταξιακών οικίσκων,
 11. Εκσκαφές καναλιών οδεύσεως καλωδίων εντός των γηπέδων ή οικοπέδων πρατηρίων υγρών καυσίμων για την εγκατάσταση των συστημάτων εισροών-εκροών,
 12. Εργασίες εξωτερικών χρωματισμών ή αντικατάσταση κιγκλιδωμάτων ή επισκευή επιχρισμάτων ή επισκευή όψεων με χρήση ικριωμάτων,
 13. Επένδυση όψεων και αντικατάσταση υαλοπετασμάτων με χρήση ικριωμάτων,
 14. Κατασκευή πέργκολας επιφάνειας άνω των πενήντα (50) τ.μ. σε ακάλυπτους χώρους, προκήπια, βεράντες ισογείων. Σε δώματα, υπαίθριους χώρους και ανοιχτούς εξώστες επιβάλλεται η έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας ανεξαρτήτως επιφάνειας,
 15. Τοποθέτηση ασκεπούς δεξαμενής νερού ή πισίνας, μέγιστης επιφάνειας πενήντα (50) τ.μ., που εξυπηρετούνται με εξωτερικά συστήματα μηχανοστασίου συμπαγούς τύπου (compact), υπό την προϋπόθεση ότι για την εγκατάστασή τους δεν απαιτείται τοιχίο από οπλισμένο σκυρόδεμα, ότι το ύψος των κατασκευών σε κανένα σημείο δεν υπερβαίνει το ένα (1,00) μέτρο από την οριστική στάθμη εδάφους, δεν απαιτούνται εκσκαφές ή επιχώσεις του φυσικού εδάφους μεγαλύτερες από ενάμισι (1,50) μέτρο για την τοποθέτησή τους και πραγματοποιείται η προβλεπόμενη από τις κείμενες διατάξεις φύτευση του υποχρεωτικώς ακάλυπτου χώρου,
 16. Αγωγοί αερισμού και λοιπές εγκαταστάσεις και κατασκευές που αναφέρονται στις παραγράφους 2β, 2δ, 2στ και 3 του άρθρου 19 του ν. 4067/2012,
 17. Εσωτερικές διαρρυθμίσεις, με την προϋπόθεση ότι δεν θίγονται τα στοιχεία του φέροντος οργανισμού του κτιρίου,
 18. Κατασκευή φυτεμένων δωμάτων και φυτεμένων επιφανειών,
 19. Τοποθέτηση εξωτερικής θερμομόνωσης ή παθητικών ηλιακών συστημάτων στις εξωτερικές όψεις,
 20. Συντήρηση και επισκευή στεγών με χρήση ικριωμάτων,
 21. Απλή περιτοίχιση από λιθοδομή μέχρι ύψους ενός (1,00) μέτρου ή περίφραξη από ελαφρύ υλικό γηπέδων σε εκτός σχεδίου περιοχές και σε οικισμούς που στερούνται σχέδιο πόλης. Για γήπεδα όπου προβλέπεται η λειτουργία κέντρων κράτησης παράτυπων μεταναστών δεν απαιτείται η έγκριση εργασιών, έστω και αν η περίφραξη γίνεται με χρήση οποιουδήποτε υλικού και σενάζ,
 22. Περίφραξη με πρόχειρη κατασκευή, όπως συρματόπλεγμα, σε οικόπεδα μη ρυμοτομούμενα σε εντός σχεδίου περιοχές,
 23. Κατασκευή μιας και μόνο λιθόκτιστης αποθήκης ανά καλλιεργούμενο αγρόκτημα, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 6 του από 24.5.1985 π.δ, με επιφάνεια μέχρι δεκαπέντε (15) τετραγωνικά μέτρα και συνολικό ύψος με τη στέγη έως και τρία (3,00) μέτρα, εφόσον δεν γίνεται χρήση οπλισμένου σκυροδέματος στην οροφή της και κατασκευάζεται ανεξάρτητα από τυχόν υπάρχουσα κύρια οικοδομή, ύστερα από έγκριση της αρμόδιας Διεύθυνσης Γεωργίας, με την επιφύλαξη των όσων ορίζονται στην πιο πάνω διάταξη του από 24.5.1985 π.δ.,
 24. Κατασκευή εστιών και φούρνων με τις καπνοδόχους τους, για την εξυπηρέτηση επαγγελματικής χρήσης, με υποβολή τεχνικής έκθεσης αρμόδιου μηχανικού ότι δεν θίγονται τα φέροντα στοιχεία του,
 25. Κατασκευή τζακιών με τις καπνοδόχους τους σε ανεξάρτητες ιδιοκτησίες με χρήση κατοικίας, εφόσον με τεχνική έκθεση μηχανικού τεκμηριώνεται ότι δεν επηρεάζεται η στατική επάρκεια του φέροντος οργανισμού του κτιρίου,
 26. Ανακατασκευή στέγης, με υποβολή δήλωσης στατικής επάρκειας αρμόδιου μηχανικού,
 27. Λειτουργική συνένωση χώρων σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 23 του ν. 4067/2012,
 28. Προσθήκη επιφάνειας εμβαδού έως πέντε (5) τ.μ., αποκλειστικά για λόγους υγιεινής και χρήσης, σε κτίρια προϋφιστάμενα της 31ης Ιανουαρίου 1983, σε στάσιμους οικισμούς και σε οικισμούς προ του 1923 και κάτω των δύο χιλιάδων (2.000) κατοίκων, χωρίς να απαιτούνται στοιχεία νομιμότητας κτιρίου,
 29. Εργασίες τοποθέτησης εξωτερικής θερμομόνωσης ή θερμομόνωση στεγών στο πλαίσιο του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον»,
 30. Εγκατάσταση αυτόνομου συστήματος θέρμανσης,
 31. Στέγαστρα και προστεγάσματα των παραγράφων 72 και 79 του άρθρου 2 του ν. 4067/2012,
 32. Επεμβάσεις στις όψεις κτιρίων για την τροποποίηση ή τη διάνοιξη νέων ανοιγμάτων, εφόσον δεν θίγεται ο φέρων οργανισμός και οι επεμβάσεις δεν αντίκεινται σε ειδικότερες διατάξεις.

Έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας απαιτείται και για την εκτέλεση εργασιών, αν τούτο προβλέπεται σε ειδικότερες διατάξεις, καθώς και για τη νομιμοποίηση οποιασδήποτε εργασίας που προϋποθέτει την έκδοση σχετικής διοικητικής πράξης.

Οι Ε.Ε.Μ.Κ – (άδειες / άδεια μικρής κλίμακας) γενικά εκδίδονται σε ταχύ χρονικό διάστημα . Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας και να σας ενημερώσουμε αναλυτικά για τον ακριβή χρόνο έκδοσης της άδειας μικρής κλίμακας αναφορικά με το δικό σας έργο.

Σε ποιες περιπτώσεις ΔΕΝ απαιτείται άδεια μικρής κλίμακας

Σύμφωνα με την  Αρ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/69701/4461, ΦΕΚ Β’ 4520/16.10.2018 η οποία ήρθε να συμπληρώσει το έως τώρα υπάρχον καθεστώς που είχε διαμορφώσει η προηγούμενη νομοθεσία, επιτρέπεται, στις περιπτώσεις της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, η έγκριση και εκτέλεση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας (ΕΕΔΜΚ) σε κτίρια νομίμως υφιστάμενα, καθώς και σε κτίρια ή τμήματα κτιρίων τα οποία έχουν εξαιρεθεί της κατεδάφισης ή έχουν υπαχθεί σε οποιονδήποτε νόμο εξαίρεσης από την κατεδάφιση ή τακτοποίησης ή ρύθμισης αυθαίρετων κατασκευών, χωρίς την έκδοση οικοδομικής άδειας και εφόσον:

α. δεν παραβιάζονται οι πολεοδομικές διατάξεις,

β. τα οικόπεδα, τα γήπεδα ή τα κτίσματα στα όποια εκτελούνται δεν βρίσκονται:

 • σε δάσος,
 • σε ρέμα,
 • στον αιγιαλό ή στην παραλία,
 • σε καθορισμένο αρχαιολογικό χώρο όπου απαγορεύεται η δόμηση,
 • σε περιοχή απολύτου προστασίας,
 • σε εγκεκριμένο κοινόχρηστο χώρο της πόλης ή του οικισμού,
 • σε κτίρια που είναι στατικά επικίνδυνα, πριν αρθεί η επικινδυνότητα,
 • σε τμήμα κτιρίου που έχει κατασκευαστεί μετά τη θεσμοθέτηση παρόδιας στοάς και εμπίπτει σε αυτήν,
 • σε ρυμοτομούμενα κτίρια με την επιφύλαξη της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4495/2017,
 • παρά το όριο διεθνών, εθνικών, επαρχιακών, δημοτικών ή κοινοτικών οδών εντός ζώνης πλάτους 50% των οριζόμενων από τη νομοθεσία περί ασφαλείας της υπεραστικής συγκοινωνίας.

Στην  Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίμακας (Άδεια Μικρής Κλίμακας) είναι επίσης απαραίτητη η δήλωση του έργου στο ΙΚΑ και η καταβολή των αναλογούντων ασφαλιστικών εισφορών.

εργάτης άδεια μικρής κλίμακας

Πότε επιτρέπεται η εκτέλεση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας;

α.) σε κτίρια νομίμως υφιστάμενα, όπως ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 23 του ν. 4067/2012 (ΦΕΚ 79 Α’),

β.) σε κτίρια ή τμήματα κτιρίων που έχουν υπαχθεί σε οποιονδήποτε νόμο εξαίρεσης από την κατεδάφιση ή τακτοποίησης ή ρύθμισης αυθαιρέτων κατασκευών (όπως ν. 3775/2009, ν. 3843/2010, ν. 4014/2011, ν. 4178/2013 και ν. 4495/2017) και έχουν εξαιρεθεί οριστικά της κατεδάφισης, ή έχουν υποβάλλει οριστική δήλωση τακτοποίησης, ή έχουν περαιώσει τη σχετική διαδικασία και έχουν εξοφλήσει το τριάντα τις εκατό (30%) του ενιαίου ειδικού προστίμου αυθαιρέτου και

γ.) σε ρυμοτομούμενα κτίρια εφόσον πρόκειται για τις εργασίες των περιπτώσεων η, ιγ, ιθ και κα της παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4495/2017. Σε περιπτώσεις ρυμοτομούμενων οικοπέδων, όταν ζητούνται εργασίες στο μη ρυμοτομούμενο τμήμα τους, αυτές επιτρέπονται εφόσον αποδίδεται σε κοινή χρήση το ρυμοτομούμενο τμήμα και θα πρέπει η πράξη απόδοσης να προσκομίζεται ως ειδικό δικαιολογητικό.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΩΡΙΣ ΑΔΕΙΑ βάση του 4495 είναι:

 • Εργασίες εσωτερικών χρωματισμών, μικρών επισκευών θυρών και παραθύρων ή μεμονωμένων επισκευών για λόγους χρήσης και υγιεινής.
 • Μικρές εσωτερικές επισκευές ή διασκευές που δεν μεταβάλλουν τη φέρουσα κατασκευή του κτιρίου.
 • Κατασκευές που απαιτούνται για τη μετακίνηση ή την κάθε μορφής εξυπηρέτηση των ατόμων με αναπηρία ή εμποδιζόμενων ατόμων. Δεν συμπεριλαμβάνεται η κατασκευή ανελκυστήρα.
 • Εξωτερικοί χρωματισμοί ή αντικατάσταση κιγκλιδωμάτων ή επισκευή επιχρισμάτων ή επισκευή όψεων χωρίς χρήση ικριωμάτων.
 • Αντικατάσταση εσωτερικών ή εξωτερικών κουφωμάτων και υαλοπινάκων στο ίδιο άνοιγμα.
 • Συντήρηση και επισκευή στεγών ή δωμάτων χωρίς χρήση ικριωμάτων.
 • Τοποθέτηση κλιματιστικών και επιτοίχιων λεβήτων αερίου για θέρμανση και παραγωγή ζεστού νερού χρήσης σε υφιστάμενα κτίρια.
 • Τοποθέτηση ηλιακών θερμοσιφώνων.
 • Εργασίες τοποθέτησης παθητικών ηλιακών συστημάτων ή αντικατάστασης εξωτερικών κουφωμάτων ή τοποθέτησης ή αντικατάστασης καμινάδων στις εξωτερικές όψεις υφιστάμενων κτιρίων, χωρίς χρήση ικριωμάτων, στο πλαίσιο του προγράμματος «Εξοικονομώ κατ’ οίκον & Εξοικονομώ Αυτονομώ», καθώς και εργασίες τοποθέτησης παθητικών ηλιακών συστημάτων ή αντικατάστασης εξωτερικών κουφωμάτων ή τοποθέτησης ή αντικατάστασης καμινάδων στις εξωτερικές όψεις υφιστάμενων κτιρίων χωρίς χρήση ικριωμάτων.
 • Τοποθέτηση ή εγκατάσταση εξοπλισμού σε κτίρια, όπως ντουλάπες και γλάστρες, αλλαγή, τοποθέτηση ή και αφαίρεση διαχωριστικών στοιχείων εξωστών, καθώς και τοποθέτηση μικρής έκτασης μόνιμων διακοσμητικών
  και χρηστικών στοιχείων, όπως αγάλματα, σιντριβάνια, εικονοστάσια, πάγκοι και τραπέζια, ή πρόχειρων καταλυμάτων ζώων επιφάνειας έως τρία (3) τ.μ. σε ακάλυπτους χώρους οικοπέδων και γηπέδων.
 • Κατασκευή εστιών, φούρνων και τζακιών με τις καπνοδόχους τους σε ακάλυπτους χώρους οικοπέδων ή γηπέδων, με την προϋπόθεση ότι υπάρχει κτίριο με χρήση κατοικίας, καθώς και σε κτίριο που διαθέτει οικοδομική άδεια ή υφίσταται νόμιμα, εφόσον δε θίγονται τα φέροντα στοιχεία του κτιρίου με χρήση κατοικίας.
 • Κατασκευή πέργκολας με ή χωρίς προσωρινά σκίαστρα επιφανείας έως πενήντα (50) τ.μ., σε ακάλυπτους χώρους, προκήπια και βεράντες ισογείων, εφόσον δεν απαγορεύεται από ειδικές διατάξεις που ισχύουν στην
  περιοχή.
 • Κατασκευές, όπως σκάλες, κεκλιμένα επίπεδα (ράμπες), αντηρίδες και πεζούλια σε ακάλυπτους χώρους οικοπέδων και γηπέδων.
 • Τοποθέτηση προσωρινών σκιάστρων, περσίδων, προστεγασμάτων και τεντών.

Ανακαίνιση και έκδοση άδεια μικρής κλίμακας

Στις περισσότερες περιπτώσεις ανακαίνισης του κτιρίου ή της οικίας σας απαιτείται η έκδοση άδειας μικρή κλίμακας. Ωστόσο, αν οι εργασίες περιορίζονται σε απλούς χρωματισμούς χωρίς χρήση ικριωμάτων (σκαλωσιών), τοποθετήσεις πλακιδίων, αντικατάστασης ειδών υγιεινής, αντικατάστασης κουφωμάτων χωρίς αλλαγή διαστάσεων, τοποθέτηση κλιματιστικών, ηλιακών θερμοσιφώνων και επιτοίχιων λεβήτων χωρίς να γίνονται εσωτερικές διαρρυθμίσεις των χώρων, δεν απαιτείται έκδοση κάποιας Έγκρισης ή Άδειας.

Τέλος, αν οι εσωτερικές διαρρυθμίσεις είναι αρκετά εκτεταμένες, ο προϋπολογισμός του έργου ξεπερνάει τις είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000,00) ευρώ όπως προαναφέρθηκε ή γίνονται επεμβάσεις στον φέροντα οργανισμό (σκελετό) ή στις κεντρικές σωληνώσεις των εγκαταστάσεων της πολυκατοικίας, τότε απαιτείται έκδοση Οικοδομικής Άδειας. Μια ριζική ανακαίνιση άλλωστε αποτελεί μια σημαντική διαδικασία και περιλαμβάνει ένα πλήθος εργασιών. Πολλές φορές άλλωστε λαμβάνει χώρα προκειμένου να γίνει μια ολική αναδιαμόρφωση και αναδιάταξη του υφιστάμενου χώρου.

Επομένως η Άδεια Μικρής Κλίμακας 4495 σε ανακαινίσεις και κατασκευές είναι αναγκαία. Η άδεια χρειάζεται σε πολλές οικοδομικές εργασίες και προκειμένου να είστε πλήρως καλυμμένοι και σε ότι αφορά τον θόρυβο, την αποκομιδή των μπαζών και άλλες φάσεις μιας ανακαίνισης, που μπορούν να ενοχλήσουν την γειτονία σας είναι συνετό και απαραίτητο να έχετε λάβει όλα τα νόμιμα μέτρα. Σε μια ανακαίνιση άλλωστε η εταιρεία που θα επιλέξτε, εφόσον αποτελείται από επαγγελματικές, θα σας ενημερώσει πλήρως για όλες τια απαραίτητες νομικές διαδικασίες και εγκρίσεις της πολεοδομίες προτού ξεκινήσετε την όποια εργασία.

Για την έκδοση Άδειας Μικρής Κλίμακας,  χρειάζεται ένας επαγγελματίας μηχανικός ή ένας εγγεγραμμένος αρχιτέκτονας που πρέπει να προετοιμάσει σχέδια κατασκευής και να υποβάλει τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Το κράτος έχει κατηγοριοποιήσει άδειες για οικοδομικές εργασίες σε δυο βασικές κατηγορίες.

 1. Εργασίες κατασκευής εξ αρχής (γενικά) να θέλουν άδεια δόμησης δηλαδή κανονική οικοδομική άδεια με όλες τις απαραίτητες μελέτες.
 2. Μικρής έκτασης εργασίες όπου χρειάζονται άδεια μικρής κλίμακας.

Είναι πολλές οι περιπτώσεις που στις ανακαινίσεις χρειάζεται η Άδεια Μικρής Κλίμακας και η λήψη της άδειας είναι σημαντική και ωφέλιμη καθώς:

 • Διασφαλίζει την σωστή και απρόσκοπτη ροή των εργασιών.
 • Προφυλάσσει από καταγγελίες και νομικές κυρώσεις (πρόστιμα).
 • Διασφαλίζει τα απαραίτητα ημερομίσθια στο ΙΚΑ.

Οι πιο συνηθισμένες εργασίες που χρειάζονται Άδεια Μικρής Κλίμακας στην ανακαίνιση ενός διαμερίσματος είναι:

 • Εργασίες με χρήση σκαλωσιάς
 • Γκρέμισμα εσωτερικών τοίχων
 • Επενδύσεις όψεων και αντικατάσταση υαλοπετασμάτωνΤέλος φόρμας

Ποια δικαιολογητικά απαιτούνται;

Η έκδοση της Έγκρισης Άδειας Μικρής Κλίμακας απαιτεί  δύο ειδών δικαιολογητικά:
1. Τα Γενικά Δικαιολογητικά τα οποία εμπεριέχονται στο φάκελο υποβολής ανεξάρτητα από το είδος των εργασιών που θα γίνουν
2. Τα Ειδικά Δικαιολογητικά τα οποία εξαρτώνται από το είδος των εργασιών που θα εκτελέσετε.
Σύμφωνα με το άρθρο 41 παρ.1 του Ν.4495/17 για τη χορήγηση της έγκρισης εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας υποβάλλονται στο πληροφοριακό σύστημα τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α. Αίτηση του ιδιοκτήτη ή του έχοντος νόμιμο δικαίωμα, στην οποία αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του ίδιου και τα στοιχεία του ακινήτου.

β. Εγκρίσεις των αρμόδιων υπηρεσιών και συλλογικών οργάνων (όπως δασαρχείου, Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής κ.τ.λ.) όπου αυτές απαιτούνται από τις κείμενες διατάξεις κατά περίπτωση, με τα συνοδευτικά τους στοιχεία.

γ) Τεχνική έκθεση μηχανικού και προϋπολογισμός έργου.

δ) Βεβαίωση για την υποβολή δήλωσης στο κτηματολόγιο ή πιστοποιητικό κτηματογραφούμενου ακινήτου ή απόσπασμα κτηματολογικού διαγράμματος ή, ελλείψει αυτού, το προσαρτώμενο σε δικαιοπραξία τοπογραφικό, διάγραμμα της οικοδομικής αδείας ή της άδειας δόμησης.

ε) Φωτογραφίες του ακινήτου.

στ) Αντίγραφο της οικοδομικής αδείας ή της άδειας δόμησης του κτιρίου, εφόσον υφίσταται κτίριο ή κτίσματα. Σε περίπτωση κτισμάτων ή διηρημένων ιδιοκτησιών, που έχουν υπαχθεί σε οποιονδήποτε νόμο εξαίρεσης από την κατεδάφιση ή τακτοποίησης ή ρύθμισης αυθαίρετων κατασκευών, κατατίθεται βεβαίωση εξαίρεσης ή περαίωσης από την αρμόδια αρχή που εξέδωσε την πράξη ή την αρμόδια Υ.ΔΟΜ. ή βεβαίωση περαίωσης της διαδικασίας υπαγωγής από το ηλεκτρονικό σύστημα του Τ.Ε.Ε. ή βεβαίωση εξόφλησης του τριάντα τοις εκατό (30%) του ενιαίου ειδικού προστίμου από το ηλεκτρονικό σύστημα του Τ.Ε.Ε., ανάλογα με τις διατάξεις του νόμου στον οποίο έχουν υπαχθεί.

ζ) Δήλωση συναίνεσης των συνιδιοκτητών του ακινήτου, εφόσον οι εργασίες πραγματοποιούνται σε κοινόχρηστους χώρους, όπως ακάλυπτους χώρους οικοπέδου ή γηπέδου ή κοινόκτητα τμήματα του κτιρίου, όπως όψεις, φέροντα οργανισμό, δώμα και στέγη.

Για την έκδοση της Έγκρισης Εργασιών Μικρής Κλίμακας απαιτείται μηχανικός, που θα συγκεντρώσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά και θα υποβάλλει το φάκελο. Ενώ γενικά με τις  Άδειες Μικρής Κλίμακας δεν απαιτείται επιβλέπων μηχανικός στις εργασίες, εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση η τοποθέτηση ικριωμάτων. Σε αυτή την περίπτωση απαιτείται η σύνταξη σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας (Σ.Α.Υ), Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α,Υ) και η επίβλεψη των εργασιών τοποθέτησης και αφαίρεσης τους από μηχανικό.

Πιο αναλυτικά:

Τα δικαιολογητικά και στοιχεία που απαιτούνται από τον ιδιοκτήτη και κύριο του προς αδειοδότηση έργου διαφοροποιούνται ανάλογα με την περίπτωση και το εκάστοτε εργασία Έγκρισης Μικρής Κλίμακας στην οποία υπάγεται το έργο, ωστόσο κάποια από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι κοινά για όλες τις περιπτώσεις.

Επομένως, ανεξάρτητα από την περίπτωση της εκάστοτε Άδεια Μικρής Κλίμακας, απαιτούνται πάντα τα εξής ακόλουθα:

 1. Τα πλήρη στοιχεία του αιτούντα / κυρίου / ιδιοκτήτη του έργου: Ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, είδος και ποσοστό ιδιοκτησιακού δικαιώματος, διεύθυνση κατοικίας, αριθμός δελτίου ταυτότητας, ΑΦΜ, ΔΟΥ, στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο, email),
 2. Οι τίτλοι ιδιοκτησίας του ακινήτου μαζί με πρόσφατο πιστοποιητικό ιδιοκτησίας, καθώς και τυχόν συμβολαιογραφικές δηλώσεις προβλεπόμενων θέσεις παρκινγκ,
 3. Το Κτηματολογικό Φύλλο και Διάγραμμα της ιδιοκτησίας,
 4. Το Ιδιωτικό Συμφωνητικό Μίσθωσης σε περίπτωση που κύριος του έργου είναι ο μισθωτής του ακινήτου (πάντα με την προϋπόθεση να αναφέρεται ρητά στους όρους του μισθωτηρίου ότι ο μισθωτής έχει δικαίωμα να προβεί στις εν λόγω εργασίες και στην αδειοδότησή τους),
 5. Σε περίπτωση που δεν πρόκειται για εργασίες που θα γίνουν σε υπάρχον κτίριο: Πλήρη στοιχεία των παλιότερων Οικοδομικών Αδειών που είχαν εκδοθεί για το κτίριο: Φύλλο («στέλεχος») Αδείας, Εγκεκριμένο Τοπογραφικό Διάγραμμα, Εγκεκριμένα σχέδια και τεύχη λοιπών μελετών (Αρχιτεκτονικές Κατόψεις, Τομές, Όψεις, Διάγραμμα Κάλυψης, Στατικά, Μηχανολογικά, Υδραυλικά, Αποχετευτικά), Εγκεκριμένες Τεχνικές Εκθέσεις κλπ, καθώς και πλήρη στοιχεία και σχέδια πιθανών Τακτοποιήσεων που έχουν γίνει με του Νόμους Υπαγωγής Αυθαιρέτων Κατασκευών (Ν.3843/10, Ν.4014/12, Ν.4178/13, Ν.4495/17 ή και παλαιότερους).
 6. Ως απαιτούμενα δικαιολογητικά επίσης λογίζονται και οι προς εκπόνηση μελέτες και λοιπά έγγραφα της αρμοδιότητας του/των Μηχανικού/Μηχανικών που αναλαμβάνουν τη διεκπεραίωση και έκδοση της Άδειας. Αυτές μπορεί να είναι Τοπογραφικό Διάγραμμα, Διάγραμμα Δόμησης, Αρχιτεκτονική Μελέτη, Στατική Μελέτη, Μελέτες Ηλεκτρομηχανολογικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων, Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης, Πυροπροστασίας, Καύσιμου Αέριου, Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας, Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων, Τεχνικές Εκθέσεις, Βεβαιώσεις κ.ά.

Εκτός από τα παραπάνω δικαιολογητικά που απαιτούνται υποχρεωτικά για όλες τις περιπτώσεις Έγκρισης Εργασιών Μικρής Κλίμακας, αναλόγως με την εκάστοτε κατηγορία απαιτούνται και κάποια επιπρόσθετα δικαιολογητικά και αυτά μπορεί να είναι:

 1. Πιθανές Εγκρίσεις από αρμόδιες Δημόσιες Υπηρεσίες όπως Αρχαιολογίες, Συμβούλια Αρχιτεκτονικής, Δασική Υπηρεσία, Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων, Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. κ.ά.,
 2. Υπεύθυνες Δηλώσεις του Μηχανικού για Στατική Επάρκεια ή καλής λειτουργίας Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού,
 3. Δηλώσεις συναίνεσης συνιδιοκτητών για εργασίες σε κοινόχρηστους χώρους,
 4. Τεχνικές Εκθέσεις ή Υπεύθυνες Δηλώσεις άλλων Επαγγελματιών όπως Γεωπόνων, ή μετρήσεις πιστοποιημένων εργαστηρίων,
 5. Άδειες Λειτουργίας της Επιχείρησης που εδρεύει στο ακίνητο ή Εγκρίσεις Εγκατάστασης Μηχανολογικού Εξοπλισμού όπως κεραίες Τηλεπικοινωνίας,
 6. Αποφάσεις σε χρηματοδοτικά προγράμματα,
 7. Ιδιωτικές συμβάσεις ιδιοκτητών κ.ά.

Η διαδικασία Έκδοσης μιας Άδειας Μικρής Κλίμακας

Η διαδικασία για την έκδοση της Άδειας Μικρής Κλίμακας είναι παρόμοια με αυτήν για την έκδοση Άδειας Δόμησης με την διαφορά ότι απαιτούνται λιγότερες μελέτες και δικαιολογητικά. Κατά συνέπεια και ο χρόνος έκδοσής της είναι σημαντικά μικρότερος. Πρέπει ωστόσο να δώσετε ιδιαίτερη έμφαση στη διαδικασία έκδοση της. Είναι συχνό φαινόμενο να εκδίδεται η Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίμακας και στην συνέχεια να πραγματοποιούνται επιπλέον εργασίες, οι οποίες απαιτούν κανονική Άδεια Δόμησης με αυτό περά από άσκοπο χρόνο και κόπο να σας έχει στοιχίσει και περιττά έξοδα.

Επομένως είναι ιδιαίτερα σημαντικό να γίνει εξ’ αρχής σωστή ενημέρωση από τον αρμόδιο μηχανικό για τους περιορισμούς που υπάρχουν, ώστε να αποφευχθεί ο διπλός κόπος στην περίπτωση που χρειαστεί και επιπλέον Άδεια Δόμησης. Ο μηχανικός επομένως θα πρέπει να κάνει μια ενδελεχή μελέτη του χώρο σας να ακούσει τις εργασίες και τις αλλαγές που θέλετε να κάνετε και στο τέλος να σας ενημερώσει αναφορικά με τις απαραίτητες άδεις που πρέπει να εκδοθούν.

Σύμφωνα με το άρθρο 29 του Ν.4495/17 η διαδικασία της έκδοσης μιας Έγκρισης Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας αποτελείται από τα παρακάτω στάδια:

Πρώτο στάδιο: Προσδιορισμός από τον ενδιαφερόμενο για το ποιες ακριβώς εργασίες / κατασκευές επιθυμεί να πραγματοποιήσει στο ακίνητο του και σε ποιους χώρους.

Δεύτερο στάδιο: Επικοινωνία με την εταιρεία μας και επίσκεψη στο ακίνητο για αποτύπωση, φωτογράφιση (αν απαιτείται) και προσδιορισμός από εμάς του Νομοθετικού πλαισίου που καλύπτει Πολεοδομικά τις επιθυμούμενες εργασίες / κατασκευές.

Τρίτο στάδιο: Προμελέτη, εκπόνηση αρχιτεκτονικών λύσεων ανάλογα με την εκάστοτε περίπτωση  τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κάθε έργου και αναλυτική και εξαιρετικά εμπεριστατωμένη παρουσίαση τους στον πελάτη.

Τέταρτο στάδιο: Παράδοση από τον πελάτη σε εμάς όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών που αφορούν το ακίνητο (ιδιοκτησιακά έγγραφα, αντίγραφα προηγούμενων Οικοδομικών Αδειών, Υπαγωγών σε Νόμους Αυθαιρέτων κ.ά.) και δημιουργία ενός ολοκληρωμένου φακέλου.

Πέμπτο στάδιο: Εκπόνηση όλων των απαιτούμενων μελετών του έργου σύμφωνα με τους ισχύοντες Κανονισμούς (Οικοδομικό, Κτιριοδομικό, Αντισεισμικό και Κανονισμό Σκυροδέματος) από την ομάδα των έμπειρων μελετητών και μηχανικών μας. Στόχος μας πάντα είναι να σας προσφέρουμε κορυφαίες υπηρεσίες και σε σύντομο χρονικό διάστημα πάντα σεβόμενοι τις ανάγκες σας.

Έκτο στάδιο: Υποβολή των δικαιολογητικών και μελετών στην αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος e-adeies ή/και στις λοιπές υπηρεσίες που κατά περίπτωση ενδέχεται να απαιτείται έγκρισή τους (Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής, Αρχαιολογίες κλπ). Οι αιτήσεις για την έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας υποβάλλονται ηλεκτρονικά με ευθύνη του υποβάλλοντος μηχανικού και η έγκριση εκδίδεται αυτόματα, αμέσως μετά την ηλεκτρονική υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών, μελετών και στοιχείων.

Έβδομο στάδιο:  Έκδοση της Έγκρισης κατόπιν πληρωμής Παραβόλου υπέρ Δημοσίου και μετά
την έκδοση της Έγκρισης, ο κύριος του έργου έχει νόμιμο δικαίωμα την έναρξη των εργασιών. Το έντυπο της έγκρισης με το σχετικό αριθμό δημοσιεύεται στο διαδίκτυο και επιτρέπεται η έναρξη των οικοδομικών εργασιών.

Έκδοση άδειας και κόστος

Το κόστος της Άδειας Μικρής Κλίμακας διαφέρει από περίπτωση σε περίπτωση και είναι συνάρτηση διαφόρων παραγόντων. Γι’ αυτό είναι καλύτερα να επικοινωνήσετε με τον πολιτικό μηχανικό σας που θα μπορέσει να σας ενημερώσει έγκυρα και λεπτομερώς για την διαδικασία και το κόστος έκδοσης της  Έγκρισης Εργασιών Μικρής Κλίμακας.

Η διάρκεια ισχύος μιας Έγκρισης Εργασιών Μικρής Κλίμακας είναι 1 έτος, ενώ υπάρχει και η δυνατότητα εξασφάλισης παράτασης ισχύος για άλλο 1 έτος, υπό προϋποθέσεις ανά περίπτωση.

Έγκριση εργασιών δόμησης Μικρής κλίμακας

Οι Εγκρίσεις Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας εκδίδονται αποκλειστικά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του συστήματος e-adeies του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Διαχειριστής της αίτησης είναι ιδιώτης μηχανικός ή εταιρεία με χρήση προσωπικών κωδικών πιστοποιημένων από το ΤΕΕ. Ο διαχειριστής υποβάλλει ηλεκτρονικά όλα τα τελικά απαιτούμενα στοιχεία (δικαιολογητικά, έγγραφα, Μελέτες, Σχέδια, Υπεύθυνες Δηλώσεις κλπ) και κατόπιν πληρωμής του Παραβόλου υπέρ του Δημοσίου (20,00€) και έπειτα εκδίδεται η Έγκριση. Οι Εγκρίσεις Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας ελέγχονται από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης δειγματοληπτικά κατά ένα ποσοστό 30% μετά την έκδοση της Άδειας, και σε χρονικό διάστημα εντός 6 μηνών από την έκδοσή τους.

Ελπίζουμε όλα τα παραπάνω στοιχεία και πληροφορίες να σας ενημέρωσαν σε ένα σημαντικό βαθμό για τις άδειες μικρής κλίμακας. Η εταιρεία μας με πολυετή εμπειρία και γνώσεις εναρμονισμένες με τις εκάστοτε εργασίες και νομοθεσίες σε όλα τα θέματα που αφορούν τις ανακαινίσεις και τις παρεμβάσεις κτιρίων και χώρων είναι στην διάθεση σας πάντα με καταρτισμένη γνώση και ένα αξιόπιστο δίκτυο μηχανικών και επαγγελματιών.